0916006440 eurocharmtours@gmail.com

Đăng nhập

Đăng Ký

Sau khi tạo ra một tài khoản, bạn sẽ có thể theo dõi tình trạng thanh toán theo dõi các xác nhận và bạn cũng có thể đánh giá tour sau khi bạn đã hoàn thành chuyến tham quan.
Tên*
Mật khẩu*
Xác Nhận Mật Khẩu*
Tên Đầu Tiên*
Cuối Cùng Tên*
Ngày Sinh*
Email*
Điện thoại*
Nước*
* Creating an account means you're okay with our Terms of Service and Privacy Statement.
Xin vui lòng đồng ý với tất cả các điều kiện trước khi thực hiện bước tiếp theo

Đã có một thành viên?

Đăng nhập

Đăng nhập

Đăng Ký

Sau khi tạo ra một tài khoản, bạn sẽ có thể theo dõi tình trạng thanh toán theo dõi các xác nhận và bạn cũng có thể đánh giá tour sau khi bạn đã hoàn thành chuyến tham quan.
Tên*
Mật khẩu*
Xác Nhận Mật Khẩu*
Tên Đầu Tiên*
Cuối Cùng Tên*
Ngày Sinh*
Email*
Điện thoại*
Nước*
* Creating an account means you're okay with our Terms of Service and Privacy Statement.
Xin vui lòng đồng ý với tất cả các điều kiện trước khi thực hiện bước tiếp theo

Đã có một thành viên?

Đăng nhập
0916006440 eurocharmtours@gmail.com

Đăng nhập

Đăng Ký

Sau khi tạo ra một tài khoản, bạn sẽ có thể theo dõi tình trạng thanh toán theo dõi các xác nhận và bạn cũng có thể đánh giá tour sau khi bạn đã hoàn thành chuyến tham quan.
Tên*
Mật khẩu*
Xác Nhận Mật Khẩu*
Tên Đầu Tiên*
Cuối Cùng Tên*
Ngày Sinh*
Email*
Điện thoại*
Nước*
* Creating an account means you're okay with our Terms of Service and Privacy Statement.
Xin vui lòng đồng ý với tất cả các điều kiện trước khi thực hiện bước tiếp theo

Đã có một thành viên?

Đăng nhập

How the payment works

Online Payment

Travel Tour comes with two types of online payment.

1. Paypal

2. Credit Card (Via Stripe gateway)

After payment processed, the system will automatically reserve your seat and the invoice will be generated in customer backend. Both customer and admin can see the transaction as ‘online paid’ from backend and the transaction id will appear in there.

Offline Payment

To use this feature, site’s admin must allow the offline payment method eg. bank transfer. The bank information can be added in email template in theme option so customer will receive the bank information along with email notification after booking. If admin doesn’t allow this method, admin can disable the ‘Book and paylater’ button from theme option.

When customer clicks on ‘Book and pay later’ button, the transaction will be appeared in both admin and customer backend as ‘pending’ status. After this state, customer can choose to pay online or pay offline.

After clicking on the ‘Book and pay later’ button, customer will be able to see the transaction in the backend. There’re two buttons, Submit Payment Receipt and Make An Online Payment.

For Make An Online Payment, customer can perform an online payment via Paypal and Credit Card.

Submit A Payment Receipt

This button allows customers to submit payment receipt after they proceed the bank transfer.

Verifying The Receipt Submission

Now admin will be able to verify the receipt via admin’s backend. Admin will have option to approve or reject the receipt submission. After approving or rejecting, the system will send email notification to customer.

Tiến Hành Đặt